NISJ 142 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 142:

時速603キロ 鉄道世界最速
日本に来たら1度は乗ってみたい乗り物が、新幹線です。
時速270キロを出す新幹線は、東京から大阪までを約2時間半で移動します。
しかし、将来はもっと早く移動することが可能になります。
今月21日に、リニア中央新幹線の走行試験で有人走行の鉄道世界最速の時速603キロを記録しました。
この記録はギネス世界記録に申請されます。

リニア中央新幹線は、時速500キロで走る新幹線で2027年に東京から名古屋間が開業し、
2045年には、東京から大阪まで延びる予定です。
東京から大阪が1時間7分で移動可能になります。

Nihon ni ki tara ichi do wa notte mi tai norimono ga, shinkansen desu.
jisoku ni hyaku nana jyu kiro o dasu shinkansen wa, tōkyō kara ōsaka made o yaku ni jikan han de idō shi masu.
Shikashi, shōrai wa motto hayaku idō suru koto ga kanō ni nari masu.
kongetsu ni jyu ichi nichi ni, rinia chūō shinkansen no sōkō shiken de yūjin sōkō no tetsudō sekai saisoku no jisoku roppyaku san kiro o kiroku shi mashi ta.
Kono kiroku wa ginesu sekai kiroku ni shinsei sare masu.

rinia chūō shinkansen wa, jisoku go hyakkiro de hashiru shinkansen de ni sen ni jyu nana nen ni tōkyō kara nagoya kan ga kaigyō shi,
ni sen yon jyu go nen ni wa, tōkyō kara ōsaka made nobiru yotei desu.
Tōkyō kara ōsaka ga ichi jikan nana fun de idō kanō ni nari masu.

Play