NISJ 148 -The Shōchū Handbook – Intermediate and Advanced Japanese Listening

SHOCHU-banner
Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

焼酎ハンドブック
日本では、ビールや日本酒と同じように 焼酎を飲む人が沢山います。
焼酎は、蒸留酒の一種の日本のお酒です。
焼酎は、米を原料とする米焼酎、芋を原料とする芋焼酎、麦を原料とする麦焼酎など色んな種類があります。それぞれ、味の濃さ、匂い、口当たりが違うので、人によって好みは分かれます。

東京在住のアメリカ人 クリストファー・ペレグニさんは、焼酎の虜になった一人のようです。彼自身が、九州を中心に3年以上も焼酎について勉強しました。
そして製造方法などを英語で紹介した『焼酎ハンドブック』を出版しました。
近い将来、色んな国に焼酎ブームがやってくるかもしれません。

Nihon de wa, bīru ya nihon shu to onaji yō ni shōchū o nomu hito ga takusan imasu.
shōchū wa, jōryū shu no isshu no nihon no osake desu. shōchū wa, kome o genryō to suru kome jyoōchū, imo o genryō to suru imo jyoōchū, mugi o genryō to suru mugi jyoōchū nado ironna shurui ga arimasu. sorezore, aji no kosa, nioi, kuchiatari ga chigau node, hito niyotte konomi wa wakaremasu.

tōkyō zaijū no amerika jin kurisutofā pereguni san wa, shōchū no toriko ni natta hitori no yō desu.
Kare jishin ga, kyūshū o chūshin ni sannen ijō mo shōchū nitsuite benkyō shimashita.
Soshite seizō hōhō nado o eigo de shōkai shita ‘shōchū handobukku’ o shuppan shimashita.

chikai shōrai, ironna kuni ni shōchū būmu ga yattekuru kamo shiremasen.

Play