NISJ 172 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 172:

コペンハーゲンのラッシュアワー
デンマークの首都であるコペンハーゲンは、人口136万人の都市です。コペンハーゲンのラッシュアワーは、車の通りは多くありません。

コペンハーゲンは、通勤に自転車を利用する人が多く、環境に優しい取り組みをしています。そのため、道路は自転車に配慮されたつくりになっています。

指定された自転車用レーンが、約40kmあります。毎日4万人の人たちが自転車でそのレーンを使っています。人口の約40%が自転車通勤しているそうです。

日本は、自転車利用者がとても多いですが、自転車に配慮された道路が少ないので、コペンハーゲンを見習って欲しいと思います。

Denmāku no shuto de aru kopenhāgen wa, jinkō hyakusanjyurokuman nin no toshi desu.
kopenhāgen no rasshuawā wa, kuruma no tōri wa ōku arimasen.

kopenhāgen wa, tsūkin ni jitensha o riyō suru hito ga ōku, kankyō ni yasashii torikumi o shite imasu. Sono tame, dōro wa jitensha ni hairyo sareta tsukuri ni natte imasu.

shitei sareta jitensha yō rēn ga, yaku yonjyu kiromētoru arimasu. Mainichi yonman nin no hito tachi ga jitensha de sono rēn o tsukatte imasu. Jinkō no yaku yonjyu pāsento ga jitensha tsūkin shite iru sōdesu.

nihon wa, jitensha riyōsha ga totemo ōi desu ga, jitensha ni hairyo sareta dōro ga sukunai node, kopenhāgen o minaratte hoshii to omoimasu.

Play