NISJ 176-The Washable Smartphone-Intermediate and Advanced Japanese Listening

Smartphone-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

ペルーの宙づりホテル
暇さえあれば、スマートフォンを触っている人が多いと思います。そんなスマートフォンは、どれだけ汚れているか知っていますか?

ドイツの大学で、スマートフォンの表面にどれだけ菌がついているのか調べたところ、トイレの18倍の菌が付いている事がわかりました。

汚れを過剰に気にする事を潔癖症といいますが、潔癖症の人には嬉しいハンドソープで洗えるスマートフォンが発売されました。これからは、 手を洗う時にスマートフォンを一緒に洗って、清潔を保つ事が出来ます。

Hima sae areba, sumātofon o sawatte iru hito ga ōi to omoimasu. Sonna sumātofon wa, doredake yogorete iru ka shitte imasuka?

doitsu no daigaku de, sumātofon no hyōmen ni doredake kin ga tsuite iru no ka shirabeta tokoro, toire no juhachi bai no kin ga tsuite iru koto ga wakarimashita.

yogore o kajō ni ki ni suru koto o keppekishō to iimasu ga, keppekishō no hitoniwa ureshii handosōpu de araeru sumātofon ga hatsubai saremashita. Kore kara wa, te o arau toki ni sumātofon o issho ni aratte, seiketsu o tamotsu koto ga dekimasu.

Play