NISJ 178-First Tuna Auction of the Year-Intermediate and Advanced Japanese Listening

Tuna-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

まぐろの初せり  
1月5日に、今年初めてのせりが日本全国の卸売市場で行われました。せりとは、売主がより多くの買い手に競争で値をつけさせ、最高の値をつけた人に販売する取引方法です。

卸売市場では水産物のせり、野菜や果物のせり、肉のせり、花のせりなどが行われます。

東京・築地市場では 、毎年初せりで 高額な金額でマグロが取引されています。
今回は、青森県の大間産クロマグロが最高値で1匹1400万円(200キロ)で取引されました。1キロあたり7万円で、去年の28倍の値段になりました。

築地市場は、今年11月に新しい場所へ移転するため、今回が最後の初せりとなりました。

Ichigatsu itsuka ni, kotoshi hajimete no seri ga nihon zenkoku no oroshiuri ichiba de okonawaremashita. Seri to wa, urinushi ga yori ōku no kaite ni kyōsō de ne o tsukesase, saikō no ne o tsuketa hito ni hanbaisuru torihiki hōhō desu.

oroshiuri ichiba de wa suisanbutsu no seri, yasai ya kudamono no seri, niku no seri, hana no seri nado ga okonawaremasu.

tōkyō. tsukiji ichiba dewa, maitoshi hatsu seri de kōgaku na kingaku de maguro ga torihiki sareteimasu.
konkai wa, aomori ken no Oma san kuromaguro ga saitakane de ippiki 1400 man en (200 kiro) de torihiki saremashita. 1 kiro atari nana man en de, kyonen no nijyuhachi bai no nedan ni narimashita.

tsukiji ichiba wa, kotoshi jūichigatsu ni atarashii basho e iten surutame, konkai ga saigo no hatsu seri to narimashita.

Play