NISJ 180- The Station Facing Graduation -Intermediate and Advanced Japanese Listening

Station-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

卒業を迎える駅
日本は、4月に新しい年度が始まります。日本の学校は4月に入学式、3月に卒業式が行われます。
JR北海道の旧白滝駅には、電車が上り線は1日3本、下り線は1日1本が停車する駅です。この駅は、1947年に開業し、70年近く無人駅として使われていましたが、3年前に廃駅となることが決まりました。

しかし、この駅を毎日利用しているたった1人の女子高生がいました。この女子高生の為に、JR北海道は、彼女の高校卒業まで駅の廃止を待つことにしました。
今年3月にその彼女は高校を卒業します。そして旧白滝駅も彼女と一緒に「卒業」します。

Nihon wa, shigatsu ni atarashii nendo ga hajimarimasu. Nihon no gakkō wa shigatsu ni nyūgakushiki, sangatsu ni sotsugyōshiki ga okonawaremasu.

JR hokkaidō no kyūshirataki eki niwa, densha ga noborisen wa ichi nichi san bon, kudarisen wa ichi nichi ippon ga teisha suru eki desu. Kono eki wa, senkyūhyaku yonjyunana nen ni kaigyō shi, nanajyu nen chikaku mujineki toshite tsukawarete imashita ga, sannen mae ni haieki to naru koto ga kimarimashita.

shikashi, kono eki o mainichi riyō shite iru tatta hitori no joshikōsei ga imashita. Kono joshikōsei no tame ni, JR hokkaidō wa, kanojo no kōkō sotsugyō made eki no haishi o matsu koto ni shimashita.

kotoshi sangatsu ni sono kanojo wa kōkō o sotsugyō shimasu. Soshite kyūshirataki eki mo kanojo to issho ni ‘sotsugyō’ shimasu.

Play