NISJ 184- Air Bonsai-Intermediate and Advanced Japanese Listening

Bonsai-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

宙に浮く盆栽
日本の盆栽は海外でも根強い人気があります。1970年代にはすでにアメリカやヨーロッパに盆栽協会があり、イタリアには盆栽の専門学校まであります。

最近では、盆栽が身近なインテリアや芸術作品としても世界に広まっています。そして、今世界的に注目を浴びているのが、Air Bonsaiです。盆栽の中に磁石を入れ、盆栽を宙に浮かせています。

生ける木の大きさ・重さ・量によって、盆栽の回転速度が変わるそうで、日本の伝統とテクノロジーが融合した作品です。

Nihon no bonsai wa kaigai demo nezuyoi ninki ga arimasu. Senkyūhyaku nanajyu nendai niwa sude ni amerika ya yōroppa ni bonsai kyōkai ga ari, itaria niwa bonsai no senmon gakkō made arimasu.

saikin de wa, bonsai ga mijika na interia ya geijutsu sakuhin toshite mo sekai ni hiromatte imasu. Soshite, Ima sekaiteki ni chūmoku o abite irunoga, Air Bonsai desu. Bonsai no naka ni jishaku o ire, bonsai o chū ni ukasete imasu.

ikeru ki no ōkisa. omosa. ryou niyotte, bonsai no kaiten sokudo ga kawarusō de, nihon no dentō to tekunorojī ga yūgō shita sakuhin desu.

Play