NISJ 189- Judging Personality By Blood Type Part 2-Intermediate and Advanced Japanese Listening

Blood type 2-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

前回は、A型の人の性格を説明しました。続いてB型の人の性格ですが、
B型の人は、楽天的でマイペースです。コミュニケーションが上手です。空気はよめるが時々鈍いです。情が深いが、気持ちの切り替えが早いです。

O型の人の性格は、 自信家です。向上心は高いです。ロマンチストで理想主義かもしれません。 堅実な部分もたまにあります。

AB型の人の性格は、プライドが高いです。 冷静で客観的な判断ができます。
感受性が強いがクールで冷静な時もあり、二重人格と言われます。AB型は、A型とB型の2種類の血液型の特徴がそれぞれ性格に表れます。

Zenkai wa, A gata no hito no seikaku o setsumei shimashita. Tsuzui te B gata no hito no seikaku desu ga,
B gata no hito wa, rakutenteki de maipēsu desu. Komyunikēshon ga jōzu desu. Kūki wa yomeru ga tokidoki nibui desu. Jō ga fukai ga, kimochi no kirikae ga hayai desu.

O gata no hito no seikaku wa, jishinka desu. Kōjōshin wa takai desu. Romanchisuto de risōshugi kamo shiremasen. Kenjitsu na bubun mo tama ni arimasu.

AB gata no hito no seikaku wa, puraido ga takai desu. Reisei de kyakkanteki na handan ga dekimasu.
kanjusei ga tsuyoi ga kūru de reisei na toki mo ari, nijūjinkaku to iware masu. AB gata wa, A gata to B gata no ni shurui no ketsueki gata no tokuchō ga sorezore seikaku ni araware masu.

Play