NISJ 209- The Saury Festival-Intermediate and Advanced Japanese Listening

sanma-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

さんま祭り
スーパーや市場の売り場に秋刀魚や松茸が出ると、秋を感じます。秋の魚と言えばやはり秋刀魚です。特に秋刀魚の塩焼きは、秋の味覚の代表とされています。

秋の秋刀魚は美味しいだけではなく、栄養素もたくさん含まれています。日本では塩焼きにしてスダチや柚子の絞り汁やポン酢、醤油などをかけ、大根おろしと一緒に食べることが多いです。

先日東京目黒区では、さんま祭りが行われました。今年で21回目を迎えるこの祭りでは、宮城県から届いたおよそ5000匹の新鮮な秋刀魚が祭りに訪れた人たちに無料で振る舞われました。

Sūpā ya ichiba no uriba ni sanma ya matsutake ga deru to, aki o kanjimasu. aki no sakana to ieba yahari sanma desu. Toku ni sanma no shioyaki wa, aki no mikaku no daihyō to sarete imasu.

aki no sanma wa oishii dake de wa naku, eiyoso mo takusan fukumarete imasu. nihon de wa shioyaki ni shite sudachi ya yuzu no shibori jiru ya ponzu, shōyu nado o kake, daikonoroshi to issho ni taberu koto ga ōi desu.

senjitsu tōkyō meguro ku de wa, sanma matsuri ga okonawaremashita. Kotoshi de nijyuikkai me o mukaeru kono matsuri de wa, miyagi ken kara todoita oyoso gosen biki no shinsen na sanma ga matsuri ni otozureta hitotachi ni muryō de furumawareashita.

Play