NISJ 211- The Kenyan Ice Hockey Team-Intermediate and Advanced Japanese Listening

kenyan-hockey-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

ケニアのアイスホッケーチーム
少し昔の映画になりますが、クール・ランニングという映画を知っていますか?冬のスポーツであるボブスレーで、南国ジャマイカ男子チームが冬のオリンピックに出場した話の映画です。

実はこの話は、ジャマイカのボブスレーチームが、カナダ・カルガリーで1988年に行われた冬季オリンピックに初出場した実話を基に作られた映画でした。ジャマイカでは実際に、その後も冬季オリンピックの出場を果たしています。

国は変わりますが、10年程前に赤道直下国 ケニア・ナイロビのある施設に、アイスリンクが作られました。そこでケニアで唯一のアイスホッケーチームが練習に励んでいます。アイスホッケーは、ケニアではとてもマイナーなスポーツです。なので、まだ十分な資金もないようですが、選手達は冬のオリンピックに出場出来る日を目標にして、日々練習をしています。今後の活躍が楽しみです。

Sukoshi mukashi no eiga ni narimasu ga, kūru. ranningu toyuu eiga o shitte imasu ka? fuyu no supōtsu de aru bobusurē de, nangoku jamaika danshi chīmu ga fuyu no orinpikku ni shutsujō shita hanashi no eiga desu.

jitsu wa kono hanashi wa, jamaika no bobusurē chīmu ga, kanada. karugarī de sen kyūhyaku hachijyuhachi nen ni okonawareta tōki orinpikku ni hatsushutsujō shita jitsuwa o moto ni tsukurareta eiga deshita. Jamaika de wa jissai ni, sono go mo tōki orinpikku no shutsujō o hatashite imasu.

kuni wa kawarimasu ga, jyu nen hodo mae ni sekidō chokkakoku kenia-nairobi no aru shisetsu ni, aisu rinku ga tsukuraremashita. Soko de kenia de yuiitsu no aisuhokkē chīmu ga renshū ni hagende imasu. Aisuhokkē wa, kenia de wa totemo mainā na supōtsu desu. Nanode, mada jūbun na shikin mo nai yō desu ga, senshutachi wa fuyu no orinpikku ni shutsujō dekiru hi o mokuhyō ni shite, hibi renshū o shite imasu. Kongo no katsuyaku ga tanoshimi desu.

Play