NISJ 155 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 155:

ルビーロマン
日本で売られている果物は、海外に比べると値段が高めです。バナナでも、4本ほどで平均200円くらいします。キウイは1つ100円ほどで、マンゴーになると、最低でも1つ500円くらいします。

果物の値段が高い理由は、やはり輸入の果物が多い事ですが、もう一つの理由としては、高品質だという事です。

石川県で開発されたルビーロマンという高級ぶどうがありますが、先日初競りで一房100万円の値段がつきました。一粒が3万円もする高級ぶどうです。

私の個人的な意見としては、高品質で値段の高い果物よりも、もっと気軽に食べられる果物が多い方が嬉しいです。

Nihon de urarete iru kudamono wa, kaigai ni kuraberu to nedan ga takame desu. Banana demo, yon hon hodo de heikin ni hyaku en kurai shimasu. kiui wa hitotsu hyaku en hodo de, mangō ni naru to, saitei demo hitotsu go hyaku en kurai shimasu.

kudamono no nedan ga takai riyū wa, yahari yunyū no kudamono ga ōi koto desu ga, mō hitotsu no riyū toshite wa, kō hinshitsu da toyuu koto desu.

Ishikawa ken de kaihatsu sare ta rubī roman toyuu kōkyū budō ga arimasu ga, senjitsu hatsu seri de hitofusa hyaku man en no nedan ga tsukimashita. hito tsubu ga san man en mo suru kōkyū budō desu.

Watashi no kojin teki na iken toshite wa, kō hinshitsu de nedan no takai kudamono yori mo, motto kigaru ni taberareru kudamono ga ōi hō ga ureshii desu.

Play